Kallelse till årsmöte

Årsmöte torsdagen den 29 november 2018 kl. 19.00 i klubbhuset

FÖREDRAGNINGSLISTA

1    Fastställande av röstlängd för mötet.

2    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3    Fastställande av föredragningslista.

4    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6    Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7    Val av

      a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;

      b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

      c) 1 suppleant i styrelsen med dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av 2 år. 1 detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

      f) Ombud till GDF-möte

8    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      a) förslag från styrelsen:                                      

      b) eventuella inkomna motioner 

      c) förslag till nya stadgar                                    

9    Övriga frågor

Material till mötet kan hämtas på kansliet eller på hemsidan senast 1 vecka innan mötet.

Kansli info

Kategoriändringar och återlämning av bagskåp måste vara oss tillhanda senast den 10:e December 2018

 

Kommentarer