Kallese till höstmöte

Välkomna till årets Höstmöte torsdagen den 30 november 2017 kl. 19.00 i restaurangen.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1    Fastställande av röstlängd för mötet.

2    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3    Fastställande av föredragningslista.

4    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6    Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7    Val av

  1. a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;
  2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  3. c) 1 suppleant i styrelsen med dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
  4. d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av 2 år. 1 detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  5. e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  6. f) Ombud till GDF-möte

8    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  1. a) förslag från styrelsen:                      
  2. b) eventuella inkomna motioner                                                                  

9 Övriga frågor

Material till mötet kan hämtas på kansliet eller på hemsidan senast 1 vecka innan mötet.

Kansli info

Kategoriändringar, uppsägningar och återlämning av bagskåp måste vara oss tillhanda senast den 10:e December 2017

Kommentarer