Kallelse till vårmöte 2019.03.28

Kallelse till vårmöte torsdagen den 28 mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset

FÖREDRAGNINGSLISTA

1    Fastställande av röstlängd för mötet.

2    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3    Fastställande av föredragningslista.

4    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
      b) Styrelsen årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning) för det senaste året

7   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8    Fatsällande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning                              

9    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10 Övriga frågor

Material till mötet kan hämtas på kansliet eller på hemsidan senast 1 vecka innan mötet.

Kommentarer