Kallelse till vårmöte

Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justeramötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste året.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektiveunderskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Övriga frågor

Material till mötet kan avhämtas på kansliet senast 1 vecka innan mötet. Materialet kommer också att finnas tillgängligt på klubbens hemsida.

 

Kommentarer

Fler artiklar