Kallelse till vårmöte

Kallelse till vårmöte 26:e Mars kl 19.00 i klubbhuset

 

Agenda

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justeraprotokollet
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste året
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Övriga frågor

Varmt välkomna!

 

 

 

 

Kommentarer