Kallelse till årsmöte 2020.11.26

26 november kl 19.00 i restaurangen

Inbjudan till att delta via länk kommer att skickas ut i samband med handlingar till mötet

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
  4. beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) för en tid av ett år
  5. fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  6. ombud till GDF-möte
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 9. Övriga frågor

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ellinge banan stängd 2020-12-15
Protokoll från årsmötet 2020-12-14
Nyårsmeny för avhämtning 2020-11-30
Banan stängd 2020-11-29
Årsmöte 26 nov kl 19.00 2020-11-23