Projekt med ökad biologiskt mångfald

Ekologgruppen i Landskrona AB har på uppdrag av Eslövs golfklubb och Eslövs kommun tagit fram en plan för att utveckla golfbanans naturmiljöer med avseende på ett rikare växt- och djurliv som samtidigt bidrar till att öka rekreationsupplevelsen vid golfspelet och därmed också öka banans attraktionskraft.

Inledningsvis har en översiktlig fältinventering utförts för att avgränsa och beskriva lämpliga områden belägna mellan spelytorna, som har förutsättningar att utvecklas med avseende på biologisk mångfald. Fältarbetet har genomförts av Johan Krook, Ekologgruppen med medverkan av Anna Carin Linusson, Eslövs kommun.

Föreslagna åtgärder har sammanställts i föreliggande redovisning och redovisas på en karta över golfbanan. Kostnaderna för de olika åtgärderna har uppskattats utifrån gällande priser på frön, plantor och annat material samt erfarenheter av priser från entreprenörer när det gäller schaktning, sådd, slåtter och plantering. Samtliga priser är exklusive moms. För en del arbeten anges "eget arbete" som syftar på arbete som eventuellt kan utföras av golfklubbens egen personal.

Den presenterade listan på åtgärdsförslag skall ses som en "idékatalog" på olika insatser som kan utföras i flera steg och som inte behöver utföras samtidigt och inte heller i samma omfattning som föreslås. Fullföljandet av åtgärderna måste naturligtvis anpassas efter de ekonomiska och personella resurser som finns tillgängliga. Rapporten utgör underlag för ansökan om externa bidrag för genomförande av åtgärderna.

Föreliggande arbete har finansierats av Eslövs golfklubb, Eslövs kommun och genom statliga LONA (Lokala Naturvårdssatsningens medel.